Disclaimer

- Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. VPK Packaging Group NV geeft evenwel geen garantie wat de actualiteit, juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

- VPK Packaging Group NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang en het gebruik van de interactieve toepassingen. Hetzelfde geldt voor de hyperlinks die worden gemaakt naar andere websites waarbij deze hyperlinks puur informatief zijn en VPK Packaging Group niet aansprakelijk is voor de inhoud ervan of voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

- De informatie, de gegevens en publicaties die VPK Packaging Group NV verstrekt via deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Indien u zich toegang verschaft tot deze website, en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of gebruik van deze website.

- Tenzij anders is overeengekomen zijn de intellectuele rechten (industriële - artistieke eigendomsrechten) betreffende de op deze site verstrekte informatie, publicaties en gegevens exclusief eigendom van VPK Packaging Group NV. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie, publicaties of gegevens verboden, ongeacht de vorm of de middelen.

- VPK Packaging Group NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website.
Het verzamelen van persoonlijke gegevens via haar website en het gebruik dat VPK Packaging Group NV van deze gegevens maakt is in overeenstemming met de gecoördineerde tekst van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/48/EG van 24 oktober 1995.

De gegevens die via deze website worden verkregen zullen door VPK Packaging Group NV worden verwerkt. Ze zullen worden gebruikt om u de door u gevraagde informatie te kunnen bezorgen of om u op de hoogte te houden van activiteiten die door VPK Packaging Group worden georganiseerd. Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden.

De wet kent u een recht van mededeling / inzage / toegang en verbetering toe Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt u de verbetering of de verwijdering vragen.

Indien u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijke aanvraag - gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van de voor en de achterzijde van uw identiteitskaart richten aan:

VPK Packaging Group NV
Juridische Dienst
Villalaan 16
B-9320 Erembodegem (Aalst)

© VPK Packaging Group